TIPS Sør Øst logo
- Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose

Velkommen til Bergen Tidlig Psykose Symposium 2017
Velkommen til Bergen 6.-7. juni
 
Årets konferanse byr på nytt fra forskningen, og mange klinisk relevante tema for psykosefeltet.
Blant annet får vi høre om behandlingsresistens og betydning for klinisk praksis, kognitiv trening, traumer og psykose, hvordan måle kvalitet på tidlig intervensjonstjenester, om immunologi, stress og psykose, og om hvordan digitale verktøy kan bidra til å understøtte behandlingen av psykose og bipolar lidelse.
 
Spennende foredragsholder vi kan nevne: Oliver Howes, Valeria Mondelli, Akiah Ottesen Berg, Torill Ueland, Donald Addington, Marianne Melau, Miriam Hartveit,  Ann Mari Lofthus og Kristin Lie Romm.
 
 
Ny nettside for personer med psykose- eller bipolar lidelse
Vi lanserer nå en ny nettside som finnes på www.psykose-bipolar.no 

 
Vi håper at siden er nyttig for de personene den er laget for, og det er et mål at behandlere vil finne det nyttig å informere om nettsiden til sine pasienter.
 
Det har vært særlig viktig å kvalitetssikre innhold i samarbeid med personer med egenerfaring. Derfor har vi benyttet oss av et eget brukerråd i utforming av tematikk og tekster.
 
Rådet har bestått av personer med pasienterfaringer både når det gjelder psykose- og bipolar lidelse. De har bidratt med tekster og muntlige innspill, i fokusgrupper og individuelt. For oss har dette vært en uvurderlig støtte og inspirasjon i arbeidet. 
 
Alle forfatterne som har bidratt til nettsiden har klinisk erfaring med behandling av psykoselidelse og bipolar lidelse, og mange har forskningsbakgrunn fra de samme feltene.

Det er en kjent sak at forskere har sitt eget stammespråk. Dette har vi jobbet mye med å gjøre tilgjengelig, sammen med vårt kompetente brukerpanel. Vi håper resultatet har blitt lesbart for de fleste.
 
I tillegg har vi laget en liten film om psykose og myter om psykose. Filmen kommer også i engelsk versjon, og finnes på Youtube:
 
TIPS-tjenesten ved Oslo universitetssykehus er på plass!
Oslo universitetssykehus har endelig fått ett felles telefonnummer man kan ringe ved mistanke om psykose eller alvorlig psykisk lidelse.
 
Den nye TIPS-tjenesten ved klinikk psykisk helse og avhengighet er én av løsningene som nå etableres etter gjennomføringen av innovasjonsprosjektet «Hjelp meg, det haster - veien inn for alvorlig psykisk syke» som har pågått i klinikken siden 2015.

Tjenestedesign er metoden som ble brukt i prosjektet, der profesjonelle designere tar utgangspunkt i pasienter og deres«reiser» i helsetjenestene. Ved samtidig å involvere pårørende, fastleger og klinikkens fagpersoner ble det avdekket flaskehalser som gjør det vanskelig å komme til rett hjelp til rett tid i vår klinikk.

Den nye TIPS-tjenesten ved Oslo universitetssykehus , som nå er etablert, svarer på prosjektets hovedproblemstilling som ble:

«Hva skal til for at OUS handler når det allerede forekommer mistanke om alvorlig psykisk lidelse, uansett hvor mistanken kommer fra?

Kristin Lie Romm, som er overlege og leder ved kompetansetjenesten TIPS Sør-Øst, har ledet prosjektet i klinikken. Hun forteller litt om hvordan man tenker å løse TIPS-tjenesten;

- De etablerte Tips-teamene i Oslo universitetssykehus, som har fungert i mange år både i voksenpsykiatrien og barne- og ungdomspsykiatrien, har vært sentrale i prosjektet. Nå slår man seg sammen og fronter TIPS-tjenesten som én sammenhengende og samarbeidende tjeneste på tvers i sykehuset, forteller Kristin Lie Romm.

Kristin Romm er tydelig på å formidle at klinikkens fagpersoner gjør en formidabel jobb med høy faglig kvalitet i alle ledd, så det er ikke her skoen trykker. Det er snarere på systemnivå at det blir vanskelig for pasienter, pårørende og fastleger å orientere seg og finne fram eller komme til riktig behandlingsted. Å utnytte spesialkompetanse på en god måte, på tvers i klinikken, er også en utfordring.
For å kunne dra bedre nytte av den kompetansen som finnes internt på sykehuset har vi også samlet eksperter fra ulike fagfelt i en egen dedikert gruppe som skal støtte TIPS-tjenesten. Dette er spesialister fra både rus, traume, bipolar, personlighetspsykiatri, nevrohabiliteringen og barne- og ungdomsfeltet.
 
- Målet er at vi i stedet for å sende pasienten mellom oss, setter pasienten i sentrum og trekker inn ulik kompetanse fra et tidlig tidspunkt når vi er usikre på hvordan vi skal tolke symptombildet. Vi tror dette vil gi oss et bedre og raskere grunnlag for videre planlegging av behandling, påpeker Romm.
Én sammenhengende tjeneste
Pasienter, pårørende, fastleger og andre skal slippe å lure på hvor de kan ta kontakt dersom det er mistanke om psykose. Det er ett telefonnummer som gjelder, og man får snakke direkte med en spesialist på psykose. Det er TIPS teamet ved Nydalen DPS som betjener telefonen i normal kontortid.
Overlege Lars-Christian Berentzen leder TIPS teamet ved Nydalen DPS, og det er her tjenesten skal ha sin kjerne i denne fasen av prosjektet.

 - Vi svarer på telefonen og gjør en rask vurdering, sier Berentzen. Vi har laget en prosedyre for hvordan vi skal samarbeide internt med de andre TIPS teamene og enhetene om de sakene vi skal håndtere. Vi har også en plan for hvordan vi skal trekke inn kompetanse fra fagfolk i TIPS-tjenestens ressursteam ved behov.

Om man etter samtalen vurderer at dette kan dreie seg om psykose, vil vedkommende bli ringt opp igjen innen 48 timer med personlig beskjed om tidspunkt for konsultasjon som vil tilbys innen 14 dager.

Om det ikke er mistanke om psykose vil annen oppfølging eller henvisning blir foreslått, slik at pasienten raskest mulig får hjelp for sine problemer videre.

Om pasienten selv, pårørende eller andre tar kontakt på TIPS telefonen er det ikke behov for en henvisning.
- Om man ønsker å holde seg anonym skal vi gjøre vårt beste for å bidra til at den det gjelder får hjelp, sier Berentzen.
Videre oppfølging og tjenestegaranti
Videre oppfølging vil foregå på det DPSet pasienten tilhører, hvilket avhenger av pasientens bydelstilhørighet. Om det dreier seg om barn, vil de bli hjulpet til å få kontakt med riktig barne- og ungdomspsykiatriske enhet.

Dersom man ikke får den hjelpen som vi beskriver her, er det etablert en tilbakemeldingstjeneste som kan kontaktes dersom man mener å ikke ha fått riktig hjelp via TIPS-tjenesten.

- Slik vil vi forhåpentligvis fange opp hvilke justeringer vi må gjøre for å forbedre tjenesten ytterligere, forteller Kristin L. Romm.

Tilbakemeldingen sender man på e-post til tjenestegaranti@ous-hf.no

Invitasjon til konferansen "Kunnskap for helse"
Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken inviterer til nasjonal fagkonferanse 12. og 13. juni 2017 på UNION scene i Drammen. Få med deg ny kunnskap fra mange dyktige foredragsholdere, og humoristisk og tankevekkende underholdning ved Rigmor Galtung og "Cabarét for øyebilkket"!

Samarbeidspartnere er TIPS Sør-Øst, Helsedirektoratet, LPP og Bipolarforeningen.
 
Merk også at konferansen er godkjent som: 12 timers vedlikeholdskurs for psykologer, 12 timers kurs for leger under spesialisering innen psykiatri og allmennmedisin, 15 timers meritterende kurs for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleier. Andre fagprofesjoner kan også søke om å få kurset godkjent i etterkant.  

Tema: Kunnskap for helse – om helsefremmende og forebyggende behandling for personer med psykiske lidelser.
 
Vi spør:
  • Hvordan forstå hva god psykisk helse er for personer med alvorlig psykisk lidelse?
  • Hvordan bygge en helsetjeneste som aktivt styrker individets og familiens ressurser til å leve med alvorlig psykisk lidelse?
  • Hva inneholder virksom psykoedukativ behandling og hvordan kan den implementeres?
Denne lille videosnutten i regi av «Cabarét for øyeblikket» presenterer tema for konferansen:

 

Metoder vi vil vise frem: flerfamilie- og enkeltfamiliegrupper, gruppe-psykoedukasjon, selvhjelp, erfaringsformidling og smarttelefon-app med interaktiv IT-kommunikasjonsplattform.

Foredragsholdere: Arne Holte, Gunnar Morken, Inger Stølan Hymer, Anne Grethe Terjesen, Maria Faurholt Jepsen, Jan Olav Johannessen, Nina Helen Mjøsund, Dag Vegard Skjelstad, Paul Møller, Teija Anke, Tonje Fjledstad Smith, Thorild Torjussen Hovdal

Program og påmelding på nettsidene til Vestre Viken

Traumer, dissosiasjon og psykose - Internasjonal konferanse 2017
 Det er fortsatt «early bird»-pris frem til 28. februar!  Påmeldingsfrist er 28. april.
 
 
 
 
Den 2. internasjonale konferansen om Traumer, dissosiasjon og psykose i Kristiansand avholdes 30. mai til 1. juni 2017, og er unik i sitt slag i internasjonal sammenheng, med sitt tydelige samlende fokus på to store felt som tradisjonelt har hatt lite kontakt med hverandre.
En rekke spennende internasjonale og nasjonale forskere og klinikere vil forelese om ulike sider av tema for konferansen, som har undertittelen:

Komplekse tilstander – mangfoldige tilnærminger

I tillegg til forelesninger, er det lagt opp til flere paneldiskusjoner mellom de internasjonale foreleserne der de kan kommentere på hverandres foredrag og drøfte ulike sider ved tema for konferansen.
Aktuelle tema er særlig knyttet til hvordan vi bedre kan forstå tilstandene som diskuteres, både hos voksne og hos barn, og ulike behandlingstilnærminger.
 
Alle diskusjonene ledes av Andrew Moskowitz, som er en sentral fagperson i feltet, og en faglig mentor for både forrige og årets konferanse.

Den tredje og siste «norske» dagen av konferansen vil ha et tydelig klinisk fokus, der flere foredrag dreier om traumefokusert terapi, også på tvers av diagnoser.

Velkommen til inspirerende dager i Kristiansand med aktuell kunnskap fra forskning og relevant praksiserfaring fra erfarne kollegaer!

Informasjon på mange språk om psykisk helse
Mange behandlere etterspør informasjon om psykose og psykisk helse på ulike språk.
 
Her deler vi en en nettside med relevant informasjon om psykisk helse oversatt til en rekke språk.
Et nyttig verktøy i klinisk hverdag. (mhima.org.au).
 
 
"Hjelp meg, det haster"! Veien inn til behandling for alvorlig psykisk syke

 
For personer med alvorlig psykisk lidelse (psykose/bipolar lidelse) er det avgjørende med rask helsehjelp. Et hovedmål i dette prosjektet er at RETT pasient får RETT behandling til RETT tid

UTFORDRING: Å bli psykotisk er noe av det mest skremmende en person kan oppleve. Sykdommen rammer ofte mennesker i tidlig voksenalder som faller ut av skole, arbeid og sosiale nettverk. Schizofreni er den mest alvorlige psykoselidelsen og koster samfunnet 5,5 milliarder i året i direkte og indirekte kostnader. Det er mer enn kreft og hjertesykdommer til sammen, og skyldes at den rammer i ung alder. Forskning viser at tidlig behandling kan gi pasienter med sykdommen arbeidsevne og mulighet til å leve fullverdige liv. I snitt tar det over et halvt år (32 uker) fra man blir syk til man får hjelp i Oslo. En av årsakene til dette er helsevesenets manglende evne til å fange opp og møte behovene til denne gruppen.

METODE: Prosjektet skal bruke tjenestedesign som metode der pasienten, og dennes reise i og opplevelse av vårt system, står i sentrum. Tjenestedesign er planlegging og organisering av mennesker, infrastruktur, kommunikasjon og materielle komponenter for å forbedre tjenestens kvalitet og samhandlingen mellom tjenestetilbyder og brukere. Brukerreiser og utforming av tjenestens kontaktpunkter er sentrale begreper.

ØNSKET RESULTAT: Sammen med tjenestedesignere fra byrået DesignIt, skal vi utvikle konsepter for pasientforløp slik at vi når målet om rett pasient til rett behandling til riktig tid. Pasienter som er henvist til Klinikk psykisk helse og avhengighet med mistanke om alvorlig psykisk lidelse, skal få en vurderingssamtale innen 48 timer. Varigheten av ubehandlet psykose skal reduseres med 50 % og det er et sentralt mål at tilfredsheten med tjenesten vi kan tilby øker både hos pasienter, hos pårørende og internt. I tillegg skal den økonomiske effekten av dette kartlegges.

 
LØSNING: Idéfasen i prosjektet «Hjelp meg, det haster» har medført nytenkning rundt hvordan vi møter nye pasienter der noen mistenker alvorlig psykisk lidelse ved å involvere brukere og pårørende i utformingen av tjenesten. Prosjektet har munnet ut i en løsning som etter planen skal implementeres ved Nydalen DPS med oppstart januar 2017.
 
  • Det er utarbeidet en tjenestegaranti som innebærer at Oslo Universitetssykehus (OUS) forplikter seg til å ta alle henvender som dreier seg om usikkerhet omkring begynnende alvorlig psykisk lidelse på alvor. Det betyr at alle tilbys en vurdering av spesialist. Om en skulle ha en opplevelse av at løftet ikke holdes, vil en tredje instans vurdere om det finnes et forbedringspotensial fra OUS sin side.
  • Det blir ett nummer inn for pasienter, pårørende og samarbeidspartnere som fastleger, kommunen etc hvor man kan få en vurdering over telefon og hjelp videre i systemet ved mistanke om alvorlig psykisk lidelse.
  • OUS vil sørge for at det er direkte kommunikasjon med Lovisenberg sykehus og Diakonhjemmet sykehus for å sikre overføring til riktig instans om noen skulle ringe feil sektor.
  • Det skal ikke gå mer enn 48 timer før man har fått beskjed om time hvis det blir vurdert til å kunne dreie seg om alvorlig psykisk lidelse. Pasienten vil få melding via telefon.
  • Der pasienten ikke ønsker å komme til sykehuset, skal det jobbes målrettet med mer ambulant virksomhet for å få til en allianse (også med pårørende) for å få vedkommende vurdert av spesialist og kunne tilby behandling.
  • Det skal opprettes en «samarbeidsplattform» med andre spesialiteter som Avhengighetsmedisin, Personlighetspsykiatri, og Barne- og ungdomspsykiatri for å sikre at pasienter der det er svært komplekse problemstillinger ikke faller «mellom to stoler»
 
        
                                                                                     
Oppsøkende team                                           Sømløs kommunikasjon                                                             Spesialist i frontProsjektledelse:
Prosjektet er utviklet og forankret hos TIPS Sør-Øst Finansiering : Prosjektets første del er finansiert som et DIP prosjekt som i dette tilfelle er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom Kommunal og moderniseringsdepartementet og Norsk design og arkitektursenter (DOGA). I tillegg er prosjektets etterfølgende faser støttet med midler til brukerdreven innovasjon fra Helse Sør-Øst, samt implementeringsmidler fra Helsedirektoratet.
Kontaktperson: Kristin Lie Romm

E-post: k.l.romm@medisin.uio.no
Mobil: 970 09 863

Samarbeidspartnere i prosjektet:

1. Idépoliklinikken, Oslo universitetssykehus
2. Oslo kommune, bydelene
3. Arkitektur og designhøgskolen i Oslo
4. Pasient og pårørendeorganisasjoner i psykiatrien
5. Fastleger i Oslo
6. Internasjonale samarbeidspartnere

IMPLEMENTERING OG SPREDNING: Forslag til konsepter for nye løsninger skal testes og justeres. Deretter skal løsninger for implementering velges. Nye innovasjoner skal besluttes realisert. Dokumentert nytteverdi vil kunne bidra til nasjonal implementering.


Nytt behandlingsforløp for psykose ved Sykehuset i ØstfoldSykehuset i Østfold har revidert sin behandlingslinje for schizofreni og har lansert et nytt "Behandlingsforløp for psykose" som nå framstår i ny drakt. Dette behandlingsforløpet gir en god og strukturert oversikt for både pasienter, pårørende og behandlere, og gir tilgang på god og relevant informasjon knyttet til de ulike fasene i forløpet. Sykehusets TIPS telefon, og tidlig intervensjonstilbudet ved sykehuset når det gjelder psykose, er også godt beskrevet i dette forløpet.

Vi anbefaler å ta en titt på hvordan man har løst dette i Østfold: Sykehuset i Østfold: Behandlingsforløp psykose
Steinansikt
Av Martine de Lange
 
Dagene hadde vært som en rettsak mot meg selv. Jeg hadde anmeldt meg og alle ugjerningene jeg hadde gjort mot eget liv. Jeg hadde ingen advokat, og lite å forsvare meg med. Jeg hadde ingen unnskyldning eller forklaring på alt jeg hadde gjort meg. Alt jeg før hadde hatt var meg, og nå var vi ikke engang på talefot.
 
- Men Martine, denne saken kan du jo bare vinne, sa hun, og så ut som en psykolog. Jeg visste hun hadde rett. Jeg hadde ikke noe annet å tape enn ansikt. Steinansikt.
Les mer...
Ny bok: "Kognitiv terapi ved psykose"
"Kogniiv terapi ved psykose" er skrevet av Marit Grande og Lene Hunnicke Jensen, som begge har tilknytning til TIPS Sør-Øst. Boken gir praktiske og klinisk nyttige eksempler på hvordan man kan bruke kognitiv terapi som metode i møte med psykosepasienter.
Kan teknologi gjøre helsetjenestene mer tilgjengelige?
Innovasjonsprosjektet "Hjelp meg, det haster!" Veien inn for alvorlig psykisk syke er i full gang ved Oslo universitetssykehus. Kan teknologi bidra til at veien inn blir enklere?

På bloggen til Oslo universitetssykehus Forskningssykehuset som ligger på Forskning.no skriver overlege Kristin Lie Romm og professor Dr.Med og innovasjonsleder Kari Kværner om behovet for nye måter å tenke på når globale helseutfordringer øker i omfang. Når tilgangen til helsehjelp henger sammen med etterspørselen, er det viktig å huske på at personer med alvorlige psykiske lidelser ofte ikke tilhører gruppen pasienter som etterspør helsehjelp selv. Nettopp for denne gruppen er tilgang til rask helsehjelp svært viktig. 
"Hjelp meg, det haster!"
Nytt prosjekt ved OUS ledes av TIPS Sør-Øst:


Nyhetsbrevet til Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus presenterte denne saken 18. desember:
Er behandling med antipsykotika over lang tid farlig?

Lex Wunderink og medarbeidere fra Nederland satte fokus på nettopp dette i en studie publisert i JAMA Psychiatry (2013) Resultatene har blitt hyppig debattert både nasjonalt og internasjonalt og har satt et stort spørsmålstegn ved hvor lenge man bør anbefale vedlikeholdsbehandling for pasienter som har fått en psykoselidelse. Det er mulig at langtidsbehandling med antipsykotika har større negative følger enn tidligere antatt. Lex Wunderink kommer til TIPS konferansen 10. og 11. september . Vil du være oppdatert på hva som er god medisinering innen psykosefeltet bør du få med deg dette.

                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                         


- Vi kan hjelpe mange flere med ny tenkning og ny teknologi!
Professor Ian Hickie kommer til TIPS konferansen 10. og 11. september på Hotel Bristol 
Foto:Bob Finlayson  Source: The Australian

 
Dette hevder Kristin Lie Romm som er psykiater og for tiden konstituert leder ved TIPS Sør-Øst. Det skjer en rivende utvikling i psykisk helsevern innen behandlingstilbud nå.

 - TIPS konferansen i år speiler denne utviklingen, og både i Norge og internasjonalt jobbes det for å komme frem til nye løsninger på behovet for psykiatriske tjenester til unge mennesker, sier Romm. TIPS konferansen arrangeres i Oslo 10. og 11. september.

 - Vi har flere store kapasiteter på plass og har vektlagt både organisering av tjenester og nye måter å tenke behandling på i år, påpeker Romm. Særlig vil jeg nevne australske Professor Ian Hickie, mannen bak Headspace

Dette er et offentlig finansiert, australsk konsept som nå har spredd seg til mange land. Jeg anbefaler å besøke nettstedet deres for å se hvordan man kan organisere antistigmatiserende tjenester for unge mennesker som sliter. I årevis har han kjempet for bedre, mer innovative og kontinuerlige tjenester for ungdom med alvorlig psykisk lidelse. Han regnes som en av verdens største kapasiteter innen dette feltet og har forsket mye på pasienters opplevelse av helsevesenet.

 - Vi har også satt fokus på den rivende utviklingen som skjer når det gjelder nettbaserte tilbud inne psykisk helse, forteller Romm. TIPS-konferansen vil presentere et nytt lovende e-læringsprogram REACT som er utviklet i England av miljøet rundt Professor Fiona Lobban. Det har gitt svært lovende resultater og skal forhåpentligvis testes ut her i Norge. Dette er et supplement til det tradisjonelle familiearbeidet, og kan også brukes som et tilbud der pasienten ikke ønsker at familien involveres i behandlingen. Gjennomføringen av programmet gir disse familiene en mulighet til å lære om psykose og håndteringen av dette på et generelt grunnlag. Videre vil vi presentere Tina Norgren med sitt e-læringsprogram for angst og depresjon. Dette har vist seg like effektivt som vanlig terapi, men mer tidsbesparende for helsevesenet – som igjen betyr at vi kan hjelpe flere.

 - Til sist vil jeg trekke frem Lex Wunderink. Jeg vet det er mange som lurer på hvor farlig det er å stå på antipsykotika over tid. Det er verd å merke seg Wunderink i denne sammenhengen. Hans gruppe er en av de få som har undersøkt langtidseffekten av antipsykotika. Funnene har vakt stor oppsikt. Det er mulig antipsykotika som langtidsbehandling kan ha større negative følger enn tidligere antatt. Vil du være oppdatert på hva som er god medisinering innen psykosefeltet, bør du få med deg dette, oppfordrer Romm.

Barndomstraumer og dissosiasjon ved psykoselidelser
En ganske ny studie har sett nærmere på forekomst av barndomstraumer og dissosiasjon hos pasienter med henholdsvis førsteepisode psykose og schizofreni, i tillegg til en kontrollgruppe uten psykotiske symptomer. Vi håper denne artikkelen også kan gi inspirasjon til å se litt nærmere på et spennende og voksende forskningsfelt.
 
Childhood trauma and dissociation in first-episode psychosis, chronic schizophrenia and community controls.
Les mer...
Nyhetsbrev
Ja takk, jeg ønsker å motta nyhetsbrev
Liste :

Aktivitetskalender
Calendar
Title and navigation
<<<mai 2017>>>
mai 2017
 mtotfls
1724252627282930
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
222930311234
TIPS Sør-Øst | Fridtjof Nansens vei 12, inngang A , 0369 Oslo | Telefon: 22 93 10 03 | E-post: tipsso@ous-hf.no
Redaktør: Kristine Gjermundsen    Ansvarlig redaktør: Kristin Lie Romm | Publiseringsløsning levert av Digitroll