TIPS Sør Øst logo
- Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose

Psykose og personlighetsforstyrrelse: Michael Garrett kommer til TIPS Sør-Øst
Vi har vært så heldige å få invitere Michael Garrett til FagTIPS fredag 27. mai

Seminaret kan ses som webinar direkte via denne lenken

Michael Garrett, MD, Clinical Professor of Psychiatry, Vice Chairman for Clinical Services, SUNY Downstate, Faculty, Psychoanalytic Institute at NYU Medical Center.
 
Dette seminaret følger opp tematikken rundt psykose og personlighetsfortyrrelser som vi har hatt som tematikk tidligere, hvor vi opplevde stor interesse fra fagfeltet.
 
Garrett forsker på psykose og paranoide vrangforestillinger, og vil holde innlegget med tittelen: 
 
"How does the psychology of "schizophrenia" differ from paranoid personality, and what implications does this difference have for treatment?"   
 
Michael Garrett har i mange år hatt en interesse for de vanskelighetene klinikere støter på når man prøver å utvikle en relasjon til psykotiske personer som har et fundamentalt forskjellig syn på virkeligheten enn deg som lege. Han har en spesiell interesse for å kombinere psykodynamiske og kognitive atferdsbehandlinger av psykose. Hans interesserfelt både faglig og forskningsmessig omfatter erfaringer i forhold til hørselshallusinasjoner, manglende innsikt ved psykose, og forholdet mellom psykose og vanlige mentale prosesser. Hans siste publikasjoner inkluderer:
  1. Garrett, M. and Silva, R. (2003) Auditory Hallucinations, Source Monitoring, and a Belief that ‘Voices’ Are Real.  Schizophrenia Bulletin, 29(3):445-457
  2. Garrett, M,  Stone, D. and Turkington,  D. (2006)  Normalizing Psychotic Symptoms.  Psychology and Psychotherapy: Theory, Research, and Practice. Vol 79, Part 4, 595-610
  3. Garrett, M. & Turkington, D. (2011) Cognitive Behavioral Therapy in a Psychoanalytic Frame.  Psychosis 2(1) pgs 2-13
  4. Garrett, M.  (2015)  Psychotherapy for Psychosis (book chapter) in Kaplan and Sadock Comprehensive Textbook of Psychiatry  10th Edition.  IN PRESS

Michael Garrett er nestleder i psykiatri ved SUNY Downstate Medical Center, der han er professor i klinisk psykiatri. Han er også på fakultetet ved Institutt for Psykoanalytisk Education (IPE) tilknyttet NYU Medical Center i New York City. Størsteparten av Dr. Garretts profesjonelle karriere har vært i offentlige sektor, først ved North Central Bronx Hospital, hvor han ble Associate Director of Psychiatry, og deretter medisinsk direktør i 1995. I 1997 ble han assisterende direktør i psykiatri ved Bellevue Hospital, hvor han var ansvarlig for kliniske tjenester. I 2003 flyttet han til SUNY Downstate som nestleder for kliniske tjenester i avdeling for psykiatri. I dag er arbeidstiden hans jevnt fordelt mellom medisinsk administrasjon, undervisning og klinisk forskning.
Foreldrekraften? Hvilken kraft er det?
På hvilken måte kan de ressursene som pårørende til psykisk syke besitter, i større grad anerkjennes og ses på som en reell hjelpeinstans i behandlingen? Bente Hasle har forsket på dette. Nedenfor finner du video av hennes FagTIPS undervisning.
TIPS Vestfold satser stort på oppdagelse og har laget informasjonsfilmer
       Symbol telefonTIPS telefon: 33 37 59 50     TIPS@siv.no
 

TIPS Vestfold har laget informasjonsfilmer om psykose og hvordan man kan få hjelp. Disse spres nå på nett og via sosiale medier i håp om å kunne nå personer som er i risiko for å utvikle alvorlig psykisk sykdom, som psykose.
TIPS konsulent Marit Holter har sammen med sine kollegaer vært med på dette filmprosjektet, og nedenfor kan du se en av filmene de har laget. På hjemmesiden deres www.siv.no/tips er det publisert flere filmer.

TIPS Vestfold har også etablert en egen Facebookside www.facebook.com/tipsvestfold
I tillegg har de en twitterkonto @TIPS_Vestfold

TIPS Vestfold svarer alle som trenger hjelp eller som har mistanke om at noen de kjenner har problemer. Ved mistanke om utvikling av psykose vil TIPS tilby utredning og hjelp til videre behandling.
Bergen Tidlig Psykose Symposium og TIPS konferansen 2. og 3. juni 2016
Det inviteres til konferanse i Bergen 2. og 3. juni, der TIPS Sør-Øst denne gangen har vært invitert inn som samarbeidpartner, og TIPS konferansen er i år slått sammen med dette arrangementet.
 
Dette betyr at det ikke blir arrangert TIPS konferanse denne høsten.
 
Programmet er nå endelig klart, og det er Bergen som er hovedarrangør i år.
Konferansen har et god sammensatt program og spenner fra tema som sikkerhetspsykiatri og risikovurderinger, "pathways to care" og brukermedvirkning, immunilogi og halusinasjoner.
Konferansen byr på formidling fra sentrale forskere og klinikere fra både Norge og internasjonalt.
Sett av 2. og 3. juni og  ta turen til Bergen!
 
Meld deg på innen 15. april for Eayrly bird pris!
 
Ny bok: "Kognitiv terapi ved psykose"
"Kogniiv terapi ved psykose" er skrevet av Marit Grande og Lene Hunnicke Jensen, som begge har tilknytning til TIPS Sør-Øst. Boken gir praktiske og klinisk nyttige eksempler på hvordan man kan bruke kognitiv terapi som metode i møte med psykosepasienter.
Samarbeid mellom TIPS Sør-Øst og Oxford Academic Health Science Network
TIPS Sør-Øst har i løpet av høsten 2015 etablert kontakt med et tidlig intervensjonsprogram i Oxford: Time4Recovery . Kristin Romm, leder ved TIPS Sør-Øst, la fram tjenestedesignprosjektet "Hjelp meg, det haster"  på seminaret som ble holdt i Oxford 3. desember 2015;  Designing Accessible & Effective Services for Early Detection of Psychosis.

Videoen nedenfor oppsummerer de temaene som ble belyst i seminaret, der felles forståelse for viktigheten av arbeidet med tidlig intervensjon ved psykose på tvers av landegrenser er åpenbar. Bruk av teknologi i utviklingen av nye intervensjonmetoder og verktøy er også framhevet som viktig, og at helsetjenestene nå må gripe potensialet som finnes i godt samarbeid med de som kan teknologien. Overlege Lars-Christian Berentzen, leder av TIPS teamet ved Nydalen DPS har i høst vært tilknyttet TIPS Sør-Øst. Han har arbeidet med et forprosjekt til en PhD om hvordan pasienter med førstegangspsykose bruker internett og smarttelefoner som verktøy når de blir syke, og snakker litt om dette i videoen her.


Ny undervisningsfilm! Psykoser hos barn og ungdom
TIPS Sør-Øst har laget en undervisningsfilm om
Psykoser hos barn og ungdom - Forekomst og utfordringer.
Psykologspesialist Kjersti Karlsen har utarbeidet det faglige innholdet i filmen.

Du kan se filmen på TIPS TV:

Kan teknologi gjøre helsetjenestene mer tilgjengelige?
Innovasjonsprosjektet "Hjelp meg, det haster!" Veien inn for alvorlig psykisk syke er i full gang ved Oslo universitetssykehus. Kan teknologi bidra til at veien inn blir enklere?

På bloggen til Oslo universitetssykehus Forskningssykehuset som ligger på Forskning.no skriver overlege Kristin Lie Romm og professor Dr.Med og innovasjonsleder Kari Kværner om behovet for nye måter å tenke på når globale helseutfordringer øker i omfang. Når tilgangen til helsehjelp henger sammen med etterspørselen, er det viktig å huske på at personer med alvorlige psykiske lidelser ofte ikke tilhører gruppen pasienter som etterspør helsehjelp selv. Nettopp for denne gruppen er tilgang til rask helsehjelp svært viktig. 
Avatar terapi hjelper mot stemmehøring!

Vi synes det er grunn til å spre litt entusiasme og glød rundt studien:
Avatar therapy for persecutory auditory hallucinations: What is it and how does it work. Leff J, Williams G, Huckvale M, Arbuthnot M, Leff AP. Psychosis 2014 Jun; 6(2):166-176. Epub 2013 Mar 4.

Forskning kommer i så mange former og med ulikt innhold, men her er noe som appellerer ikke bare til nerder, men også til legfolk. Julian Leff, psykiater og professor emeritus ved Institute of psychiatry i London, startet for tre år siden et nytt forskningsprosjekt. Julian Leff kommer til TIPS konferansen 2015 for å fortelle om de oppsiktsvekkende resultatene fra denne studien.

Lurer du på hvordan Avatarterapi kan gjøres?                                                                             Foto:  RICARDO SOLÍS La Nueva España

Er behandling med antipsykotika over lang tid farlig?

Lex Wunderink og medarbeidere fra Nederland satte fokus på nettopp dette i en studie publisert i JAMA Psychiatry (2013) Resultatene har blitt hyppig debattert både nasjonalt og internasjonalt og har satt et stort spørsmålstegn ved hvor lenge man bør anbefale vedlikeholdsbehandling for pasienter som har fått en psykoselidelse. Det er mulig at langtidsbehandling med antipsykotika har større negative følger enn tidligere antatt. Lex Wunderink kommer til TIPS konferansen 10. og 11. september . Vil du være oppdatert på hva som er god medisinering innen psykosefeltet bør du få med deg dette.

                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                         


- Vi kan hjelpe mange flere med ny tenkning og ny teknologi!
Professor Ian Hickie kommer til TIPS konferansen 10. og 11. september på Hotel Bristol 
Foto:Bob Finlayson  Source: The Australian

 
Dette hevder Kristin Lie Romm som er psykiater og for tiden konstituert leder ved TIPS Sør-Øst. Det skjer en rivende utvikling i psykisk helsevern innen behandlingstilbud nå.

 - TIPS konferansen i år speiler denne utviklingen, og både i Norge og internasjonalt jobbes det for å komme frem til nye løsninger på behovet for psykiatriske tjenester til unge mennesker, sier Romm. TIPS konferansen arrangeres i Oslo 10. og 11. september.

 - Vi har flere store kapasiteter på plass og har vektlagt både organisering av tjenester og nye måter å tenke behandling på i år, påpeker Romm. Særlig vil jeg nevne australske Professor Ian Hickie, mannen bak Headspace

Dette er et offentlig finansiert, australsk konsept som nå har spredd seg til mange land. Jeg anbefaler å besøke nettstedet deres for å se hvordan man kan organisere antistigmatiserende tjenester for unge mennesker som sliter. I årevis har han kjempet for bedre, mer innovative og kontinuerlige tjenester for ungdom med alvorlig psykisk lidelse. Han regnes som en av verdens største kapasiteter innen dette feltet og har forsket mye på pasienters opplevelse av helsevesenet.

 - Vi har også satt fokus på den rivende utviklingen som skjer når det gjelder nettbaserte tilbud inne psykisk helse, forteller Romm. TIPS-konferansen vil presentere et nytt lovende e-læringsprogram REACT som er utviklet i England av miljøet rundt Professor Fiona Lobban. Det har gitt svært lovende resultater og skal forhåpentligvis testes ut her i Norge. Dette er et supplement til det tradisjonelle familiearbeidet, og kan også brukes som et tilbud der pasienten ikke ønsker at familien involveres i behandlingen. Gjennomføringen av programmet gir disse familiene en mulighet til å lære om psykose og håndteringen av dette på et generelt grunnlag. Videre vil vi presentere Tina Norgren med sitt e-læringsprogram for angst og depresjon. Dette har vist seg like effektivt som vanlig terapi, men mer tidsbesparende for helsevesenet – som igjen betyr at vi kan hjelpe flere.

 - Til sist vil jeg trekke frem Lex Wunderink. Jeg vet det er mange som lurer på hvor farlig det er å stå på antipsykotika over tid. Det er verd å merke seg Wunderink i denne sammenhengen. Hans gruppe er en av de få som har undersøkt langtidseffekten av antipsykotika. Funnene har vakt stor oppsikt. Det er mulig antipsykotika som langtidsbehandling kan ha større negative følger enn tidligere antatt. Vil du være oppdatert på hva som er god medisinering innen psykosefeltet, bør du få med deg dette, oppfordrer Romm.

"Hjelp meg, det haster!"
Nytt prosjekt ved OUS ledes av TIPS Sør-Øst:


Nyhetsbrevet til Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus presenterte denne saken 18. desember:
Lovisenberg sykehus: Stor satsing på kompetanseløft i kognitiv terapi
 
Marit Grande (fra venstre) ved TIPS Sør-Øst i samarbeid med Live Hoaas og Ingrid Lange fra Lovisenberg Diakonale Sykehus
 
Torsdag 28. august markerte avsparket for Lovisenberg Diakonale Sykehus og deres storsatsing på opplæring i kognitiv terapi for sine ansatte i psykisk helsevern. Nærmere 80 deltakere fra både DPS og Psykiatrisk avdeling var samlet til kursets første dag.
Les mer...
Sykehuset Innlandet med nye våpen mot psykose: TIPS team og TIPS telefon!
Ved Sykehuset Innlandet har TIPS Sør-Øst konsulent Hilde Kristin Aam (bildet) og medarbeidere fått på plass to TIPS team og en TIPS telefon. Det er organisert to TIPS Team på hver sin side av Mjøsa; ett på Sanderud og ett på Reinvoll. På nettsiden til TIPS Sykehuset Innlandet finner du god informasjon om tilbudet.
 
Les om TIPS Innlandet i Hamar- Dagblad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ____________________________________________________________________________________________________________
TIPS telefonen ved Sykehuset i Vestfold er på plass!
TIPS teamet i Vestfold er på plass, og TIPS telefonen er åpnet.
TIPS Sør-Øst konsulent Marit Holter (bildet) har vært en sentral person i å få dette tilbudet på plass også ved Sykehuset i Vestfold.

- Nå er vi i gang med arbeidet, og vi håper at unge personer med psykose eller med mulig psykoserisiko nå vil bli fanget opp tidlig slik at vi får gitt tilbud om optimal behandling raskt, sier Marit Holter.

TIPS Vestfold har laget en egen nettside der man finner god informasjon om psykose og hva man kan gjøre for å få hjelp. I tillegg har de i samarbeid med TIPS Sør-Øst laget en egen brosjyre som nå skal spres for å informere om tilbudet og hva psykose er.

I tillegg har TIPS Vestfold fått medieomtale i både lokalaviser og radio, og henvendelsene til teamet har økt betydelig.

Les Byavisa Tønsberg og Tønsberg Blad
 
 
 
 _____________________________________________________________________________________________________________
 
Storsatsing på familiesamarbeid i psykosebehandlingen i Nord-Norge!
Et spesialutdannet team ved Ungdomspsykiatrisk Seksjon ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø har skaffet seg ny kompetanse innen familiesamarbeid ved psykoselidelser, og er allerede i gang med behandling av flere. Spesialkonsulent i familiearbeid ved TIPS Sør-Øst/ TIPS konsulent ved Sykehuset Østfold, Inger Stølan Hymer har bistått med arbeidet.

- Teamet fra Tromsø har vært på studiebesøk hos oss i Østfold, og jeg har vært på besøk i Tromsø og møtt teamet og lokal ledelse og hjulpet dem med igangsetting, sier Inger Stølan Hymer ( bildet)


Les mer om tiltaket og arbeidet som gjøres i avisa Nordlys 24.03.2014 . 

 
 
 
____________________________________________________________________________
Kan du de nye retningslinjene for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykose?
TIPS Sør-Øst har laget en undervisningsvideo med presentasjon av innholdet i de nye retningslinjene:
Videoforelesning: Ny nasjonal faglig retningslinje - gjelder alle! Med vennlig hilsen Helsedirektoratet

Undervisning om innholdet i de nye retningslinjene for psykoselidelser ved lege Kristin L. Romm, TIPS Sør-Øst
Les mer...
Barndomstraumer og dissosiasjon ved psykoselidelser
En ganske ny studie har sett nærmere på forekomst av barndomstraumer og dissosiasjon hos pasienter med henholdsvis førsteepisode psykose og schizofreni, i tillegg til en kontrollgruppe uten psykotiske symptomer. Vi håper denne artikkelen også kan gi inspirasjon til å se litt nærmere på et spennende og voksende forskningsfelt.
 
Childhood trauma and dissociation in first-episode psychosis, chronic schizophrenia and community controls.
Les mer...
Nyhetsbrev
Ja takk, jeg ønsker å motta nyhetsbrev
Liste :

Aktivitetskalender
Calendar
Title and navigation
<<<mai 2016>>>
mai 2016
 mtotfls
172526272829301
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
22303112345
TIPS Sør-Øst | Fridtjof Nansens vei 12, inngang A , 0369 Oslo | Telefon 22931002 | tipsso@ous-hf.no
Redaktør: Kristine Gjermundsen    Ansvarlig redaktør: Kristin Lie Romm | Publiseringsløsning levert av Digitroll