TIPS Sør Øst logo
- Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose

Se fagTIPS fra fredag 8. juni i opptak
FagTIPS fredag 8. juni kl 12 - 15

"Spillteknologi og psykisk helse"
Hvordan påvirker spillteknologi unge mennesker med psykiske vansker, og hvordan kan det brukes i behandling?
 
Gaute Godager er psykologspesialist og tidligere grunnlegger og leder av Funcom som utvikler dataspill. Han jobber nå på et ambulant ungdomsteam i OUS og er kjent som en veldig kunnskapsrik og underholdende foredragsholder. 

Seminaret vil være todelt ved å omfatte hva vi vet om hvordan spilling påvirker unge mennesker med psykiske vansker på godt og vondt, og hvordan spillteknologi kan brukes i behandling.
 
MERK: OPPTAKET ER IKKE REDIGERT, OG FOREFRAGET STARTER CA 10 MINUTTER INN I SENDINGEN. DU MÅ OGSÅ SELV SPOLE OVER PAUSENE. LYDEN HAR LITT VAREIERT KVALITET, MEN BLIR BEDRE ETTERHVERT.
 
LENKE TIL SENDING  
TIPS Sør-Øst får nye nettsider!
Kjære bruker av nettsidene til TIPS Sør-Øst!
 
I disse dager holder vi på å flytte våre sider til nettportalen ved Oslo universitetssykehus. Dette blir snarlig vårt nye "netthjem".
 
Derfor vil informasjonen på denne siden ikke lenger bli oppdatert. Vi oppfordrer derfor dere som leter etter kurs, seminarer eller annen informasjon om å besøke de nye nettsidene til TIPS Sør-Øst.
Vi ber om tålmodighet dersom ikke alt er helt på stell i flytteperioden.
 
De nye nettsidene vil ha samme adresse som tidligere, når de er klare:
 
Gi oss gjerne ros eller ris, tips, råd eller ønsker.
Meld tilbake til vår kommunikasjonsrådgiver og webredaktør Kristine Gjermundsen, kristine.gjermudsen@ous-hf.no, eller på telefon 900 49 174.
 
Tusen takk.
Seminar for erfarne CBT terapeuter med Turkington og Spencer:
 
TIPS Sør-Øst inviterer til CBT-vedlikeholdsseminar med professor Douglas Turkington og psykolog/stipendiat Helen Spencer fra Universitet i Newcastle, United Kingdom.

Det er fjerde året vi inviterer til seminar for erfarne terapeuter og klinikere innen CBT og psykose. I år vil seminaret ha følgende hovedtema, fordelt på to undervisningsdager:

Day 1: Formulating and making sense of psychosis.

Day 2: Integrating compassion-based, metacognitive an conflict-focussed approaches.

Kursdager: 25. og 26. september 2018
Sted: Gaustad Sykehus, Sognsvannsveien 21, Oslo
Kl: 0900-1600
Pris per dag: kr. 500,-           

Bindende påmelding
Påmeldingsfrist: 1. september
 
PÅMELDING (Via TIPS Sør-Østs nye nettsider på Oslo universitetssykehus)

 
 
 

 
Si det videre, bli med! Vær en #psyktgodvenn!
Vær en #psyktgodvenn er en antistigma-kampanje rettet mot alle som har venner. Venner kan også få alvorlig psykiske lidelser, f.eks. en psykose- eller bipolar lidelse. Hva gjør vi når vi er bekymret for at en venn sliter? 
 
Hva kan du bidra med? 
 
 
Instagramprofilen @psyktgodvenn har som mål å engasjere folk til å bidra med sine ideer. 
 
Forskning på antistigma viser at den viktigste faktoren for å forandre folks holdninger er å engasjere dem direkte i arbeidet. Når det gjelder psykisk lidelse, er gevinsten størst hvis man når ungdom. Vi vil invitere deg til å legge ut/dele bilder/video som viser hva vi kan gjøre for å være en #psyktgodvenn, og inviter gjerne unge mennesker du kjenner til å bidra.
 
 
Kampanjen er laget av oss ved TIPS Sør-Øst, i nært samarbeid med personer som lever med disse lidelsene.  Mental Helse har via Extrastiftelsen bidratt til finansieringen av prosjektet. Mental Helse Ungdom har også bidratt i arbeidet, og vil være med å støtte kampanjen gjennom sine kanaler. 
 
Målet med kampanjen er å fokusere på hvordan du kan være venn til en du kjenner som har en psykisk lidelse. En første tanke er ofte at man er redd for å gjøre noe galt. Det eksisterer også mange myter og fordommer om personer med psykiske lidelser, ofte på grunn av uvitenhet. Resultatet er at mange trekker seg unna. Personer som får en alvorlig psykisk lidelse, mister ofte kontakt med vennene sine. 
 
Derfor er det viktig å fremheve hvor viktig venner kan være. Personer med psykose- eller bipolar lidelse har større sjanse for å bli bedre hvis de har et sosialt nettverk, og venner er det aller viktigste. 
 
Venner kan bidra på mange måter, og selv om det kan virke utfordrende, trenger det ikke å være vanskelig. Kampanjen har til hensikt å informere og å knuse myter slik at det blir lettere å være en #psyktgodvenn. 
 
Familiesamarbeid som en ubenyttet behandlingsressurs
En ubenyttet behandlingsressurs er en video fra et foredrag under konferansen «Kunnskap for helse» publisert av Vestre Viken i 2017.
 
Foredraget omtaler kraften og mulighetene i et psykoedukativt familiesamarbeid.
Foredragsholder er Inger Stølan Hymer, fra TIPS Sør-Øst.
Har du snakket med pasienten din om psykose-bipolar.no?


Den nye nettsiden www.psykose-bipolar.no er laget av TIPS Sør-Øst i nært samarbeid med Idépanelet, bestående av personer som har erfaring med å ha vært syke selv. Idépanelet har gitt oss forskere og klinikere innspill og råd om innholdet på denne nettsiden, og de har veiledet oss i forhold til utforming av tekstene vi har skrevet.
 
Innholdet er skrevet til personer som har kommet til spesialisthelsetjenesten for utredning eller behandling av psykose- eller bipolar lidelse.
 
Etter hvert som denne nettsiden har blitt kjent, vet vi at flere klinikere har tatt den i bruk som en del av psykoedukasjonen. Her finnes mange relevante tema som kan være fine å lese og samtale om, nettopp sammen med pasienten din.
 
Vi anbefaler deg å gjøre deg kjent med www.psykose-bipolar.no slik at du også kan bruke den som verktøy i din kliniske praksis sammen med med pasientene. Vi tror at du som kliniker vil få et nyttig verktøy i arbeidet ditt.
 
 
 
NÆR - mestringsbok for pårørende. Nyttig for klinikere.
Denne boken er laget for pårørende til noen som har psykiske helseplager. Målet med boken er å gi noen nye perspektiver på situasjonen og tips til hva det kan være klokt å tenke på i møte med den som er syk, i møte med hverdagslivet, i møte med helsetjenestene og i møte med seg selv.

Boken kan også være nyttig for deg som kliniker som tilbyr psykoedukativt familiearbeid til pårørende
Inspirasjonskonferansen 2017 2. og 3. november
NFKT ( Norsk Forening for Kognitiv Terapi) inviterer til Inspirasjonskonferanse. 
Denne gang 2.— 3. november 2017 på det nye kongressenteret på Thon Hotel Oslo Airport. Meld deg på!
Årets konferanse kan friste med to dager med faglig påfyll, nettverksbygging, hyggelig samvær og gode diskusjoner. Programmet vil presentere en god blanding av internasjonale og norske forelesere. Konferansen vil bestå av foredrag på formiddagene, og workshops etter lunsj.
Påmeldingsfrist:15. september 2017
 
 
Anke Ehlers vil holde workshops på Inspirasjonskonferansen. Britiske Chris Irons vil presentere sine erfaringer med medfølelsesbasert kognitiv terapi.
Ny nettside for personer med psykose- eller bipolar lidelse
Vi lanserer nå en ny nettside som finnes på www.psykose-bipolar.no 

 
Vi håper at siden er nyttig for de personene den er laget for, og det er et mål at behandlere vil finne det nyttig å informere om nettsiden til sine pasienter.
 
Det har vært særlig viktig å kvalitetssikre innhold i samarbeid med personer med egenerfaring. Derfor har vi benyttet oss av et eget brukerråd i utforming av tematikk og tekster.
 
Rådet har bestått av personer med pasienterfaringer både når det gjelder psykose- og bipolar lidelse. De har bidratt med tekster og muntlige innspill, i fokusgrupper og individuelt. For oss har dette vært en uvurderlig støtte og inspirasjon i arbeidet. 
 
Alle forfatterne som har bidratt til nettsiden har klinisk erfaring med behandling av psykoselidelse og bipolar lidelse, og mange har forskningsbakgrunn fra de samme feltene.

Det er en kjent sak at forskere har sitt eget stammespråk. Dette har vi jobbet mye med å gjøre tilgjengelig, sammen med vårt kompetente brukerpanel. Vi håper resultatet har blitt lesbart for de fleste.
 
I tillegg har vi laget en liten film om psykose og myter om psykose. Filmen kommer også i engelsk versjon, og finnes på Youtube:
 
TIPS-tjenesten ved Oslo universitetssykehus er på plass!
Oslo universitetssykehus har endelig fått ett felles telefonnummer man kan ringe ved mistanke om psykose eller alvorlig psykisk lidelse.
 
Den nye TIPS-tjenesten ved klinikk psykisk helse og avhengighet er én av løsningene som nå etableres etter gjennomføringen av innovasjonsprosjektet «Hjelp meg, det haster - veien inn for alvorlig psykisk syke» som har pågått i klinikken siden 2015.

Tjenestedesign er metoden som ble brukt i prosjektet, der profesjonelle designere tar utgangspunkt i pasienter og deres«reiser» i helsetjenestene. Ved samtidig å involvere pårørende, fastleger og klinikkens fagpersoner ble det avdekket flaskehalser som gjør det vanskelig å komme til rett hjelp til rett tid i vår klinikk.

Den nye TIPS-tjenesten ved Oslo universitetssykehus , som nå er etablert, svarer på prosjektets hovedproblemstilling som ble:

«Hva skal til for at OUS handler når det allerede forekommer mistanke om alvorlig psykisk lidelse, uansett hvor mistanken kommer fra?

Kristin Lie Romm, som er overlege og leder ved kompetansetjenesten TIPS Sør-Øst, har ledet prosjektet i klinikken. Hun forteller litt om hvordan man tenker å løse TIPS-tjenesten;

- De etablerte Tips-teamene i Oslo universitetssykehus, som har fungert i mange år både i voksenpsykiatrien og barne- og ungdomspsykiatrien, har vært sentrale i prosjektet. Nå slår man seg sammen og fronter TIPS-tjenesten som én sammenhengende og samarbeidende tjeneste på tvers i sykehuset, forteller Kristin Lie Romm.

Kristin Romm er tydelig på å formidle at klinikkens fagpersoner gjør en formidabel jobb med høy faglig kvalitet i alle ledd, så det er ikke her skoen trykker. Det er snarere på systemnivå at det blir vanskelig for pasienter, pårørende og fastleger å orientere seg og finne fram eller komme til riktig behandlingsted. Å utnytte spesialkompetanse på en god måte, på tvers i klinikken, er også en utfordring.
For å kunne dra bedre nytte av den kompetansen som finnes internt på sykehuset har vi også samlet eksperter fra ulike fagfelt i en egen dedikert gruppe som skal støtte TIPS-tjenesten. Dette er spesialister fra både rus, traume, bipolar, personlighetspsykiatri, nevrohabiliteringen og barne- og ungdomsfeltet.
 
- Målet er at vi i stedet for å sende pasienten mellom oss, setter pasienten i sentrum og trekker inn ulik kompetanse fra et tidlig tidspunkt når vi er usikre på hvordan vi skal tolke symptombildet. Vi tror dette vil gi oss et bedre og raskere grunnlag for videre planlegging av behandling, påpeker Romm.
Én sammenhengende tjeneste
Pasienter, pårørende, fastleger og andre skal slippe å lure på hvor de kan ta kontakt dersom det er mistanke om psykose. Det er ett telefonnummer som gjelder, og man får snakke direkte med en spesialist på psykose. Det er TIPS teamet ved Nydalen DPS som betjener telefonen i normal kontortid.
Overlege Lars-Christian Berentzen leder TIPS teamet ved Nydalen DPS, og det er her tjenesten skal ha sin kjerne i denne fasen av prosjektet.

 - Vi svarer på telefonen og gjør en rask vurdering, sier Berentzen. Vi har laget en prosedyre for hvordan vi skal samarbeide internt med de andre TIPS teamene og enhetene om de sakene vi skal håndtere. Vi har også en plan for hvordan vi skal trekke inn kompetanse fra fagfolk i TIPS-tjenestens ressursteam ved behov.

Om man etter samtalen vurderer at dette kan dreie seg om psykose, vil vedkommende bli ringt opp igjen innen 48 timer med personlig beskjed om tidspunkt for konsultasjon som vil tilbys innen 14 dager.

Om det ikke er mistanke om psykose vil annen oppfølging eller henvisning blir foreslått, slik at pasienten raskest mulig får hjelp for sine problemer videre.

Om pasienten selv, pårørende eller andre tar kontakt på TIPS telefonen er det ikke behov for en henvisning.
- Om man ønsker å holde seg anonym skal vi gjøre vårt beste for å bidra til at den det gjelder får hjelp, sier Berentzen.
Videre oppfølging og tjenestegaranti
Videre oppfølging vil foregå på det DPSet pasienten tilhører, hvilket avhenger av pasientens bydelstilhørighet. Om det dreier seg om barn, vil de bli hjulpet til å få kontakt med riktig barne- og ungdomspsykiatriske enhet.

Dersom man ikke får den hjelpen som vi beskriver her, er det etablert en tilbakemeldingstjeneste som kan kontaktes dersom man mener å ikke ha fått riktig hjelp via TIPS-tjenesten.

- Slik vil vi forhåpentligvis fange opp hvilke justeringer vi må gjøre for å forbedre tjenesten ytterligere, forteller Kristin L. Romm.

Tilbakemeldingen sender man på e-post til tjenestegaranti@ous-hf.no

Informasjon på mange språk om psykisk helse
Mange behandlere etterspør informasjon om psykose og psykisk helse på ulike språk.
 
Her deler vi en en nettside med relevant informasjon om psykisk helse oversatt til en rekke språk.
Et nyttig verktøy i klinisk hverdag. (mhima.org.au).
 
 
Nytt behandlingsforløp for psykose ved Sykehuset i ØstfoldSykehuset i Østfold har revidert sin behandlingslinje for schizofreni og har lansert et nytt "Behandlingsforløp for psykose" som nå framstår i ny drakt. Dette behandlingsforløpet gir en god og strukturert oversikt for både pasienter, pårørende og behandlere, og gir tilgang på god og relevant informasjon knyttet til de ulike fasene i forløpet. Sykehusets TIPS telefon, og tidlig intervensjonstilbudet ved sykehuset når det gjelder psykose, er også godt beskrevet i dette forløpet.

Vi anbefaler å ta en titt på hvordan man har løst dette i Østfold: Sykehuset i Østfold: Behandlingsforløp psykose
Steinansikt
Av Martine de Lange
 
Dagene hadde vært som en rettsak mot meg selv. Jeg hadde anmeldt meg og alle ugjerningene jeg hadde gjort mot eget liv. Jeg hadde ingen advokat, og lite å forsvare meg med. Jeg hadde ingen unnskyldning eller forklaring på alt jeg hadde gjort meg. Alt jeg før hadde hatt var meg, og nå var vi ikke engang på talefot.
 
- Men Martine, denne saken kan du jo bare vinne, sa hun, og så ut som en psykolog. Jeg visste hun hadde rett. Jeg hadde ikke noe annet å tape enn ansikt. Steinansikt.
Les mer...
Ny bok: "Kognitiv terapi ved psykose"
"Kogniiv terapi ved psykose" er skrevet av Marit Grande og Lene Hunnicke Jensen, som begge har tilknytning til TIPS Sør-Øst. Boken gir praktiske og klinisk nyttige eksempler på hvordan man kan bruke kognitiv terapi som metode i møte med psykosepasienter.
Kan teknologi gjøre helsetjenestene mer tilgjengelige?
Innovasjonsprosjektet "Hjelp meg, det haster!" Veien inn for alvorlig psykisk syke er i full gang ved Oslo universitetssykehus. Kan teknologi bidra til at veien inn blir enklere?

På bloggen til Oslo universitetssykehus Forskningssykehuset som ligger på Forskning.no skriver overlege Kristin Lie Romm og professor Dr.Med og innovasjonsleder Kari Kværner om behovet for nye måter å tenke på når globale helseutfordringer øker i omfang. Når tilgangen til helsehjelp henger sammen med etterspørselen, er det viktig å huske på at personer med alvorlige psykiske lidelser ofte ikke tilhører gruppen pasienter som etterspør helsehjelp selv. Nettopp for denne gruppen er tilgang til rask helsehjelp svært viktig. 
Er behandling med antipsykotika over lang tid farlig?

Lex Wunderink og medarbeidere fra Nederland satte fokus på nettopp dette i en studie publisert i JAMA Psychiatry (2013) Resultatene har blitt hyppig debattert både nasjonalt og internasjonalt og har satt et stort spørsmålstegn ved hvor lenge man bør anbefale vedlikeholdsbehandling for pasienter som har fått en psykoselidelse. Det er mulig at langtidsbehandling med antipsykotika har større negative følger enn tidligere antatt. Lex Wunderink kommer til TIPS konferansen 10. og 11. september . Vil du være oppdatert på hva som er god medisinering innen psykosefeltet bør du få med deg dette.

                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                         


- Vi kan hjelpe mange flere med ny tenkning og ny teknologi!
Professor Ian Hickie kommer til TIPS konferansen 10. og 11. september på Hotel Bristol 
Foto:Bob Finlayson  Source: The Australian

 
Dette hevder Kristin Lie Romm som er psykiater og for tiden konstituert leder ved TIPS Sør-Øst. Det skjer en rivende utvikling i psykisk helsevern innen behandlingstilbud nå.

 - TIPS konferansen i år speiler denne utviklingen, og både i Norge og internasjonalt jobbes det for å komme frem til nye løsninger på behovet for psykiatriske tjenester til unge mennesker, sier Romm. TIPS konferansen arrangeres i Oslo 10. og 11. september.

 - Vi har flere store kapasiteter på plass og har vektlagt både organisering av tjenester og nye måter å tenke behandling på i år, påpeker Romm. Særlig vil jeg nevne australske Professor Ian Hickie, mannen bak Headspace

Dette er et offentlig finansiert, australsk konsept som nå har spredd seg til mange land. Jeg anbefaler å besøke nettstedet deres for å se hvordan man kan organisere antistigmatiserende tjenester for unge mennesker som sliter. I årevis har han kjempet for bedre, mer innovative og kontinuerlige tjenester for ungdom med alvorlig psykisk lidelse. Han regnes som en av verdens største kapasiteter innen dette feltet og har forsket mye på pasienters opplevelse av helsevesenet.

 - Vi har også satt fokus på den rivende utviklingen som skjer når det gjelder nettbaserte tilbud inne psykisk helse, forteller Romm. TIPS-konferansen vil presentere et nytt lovende e-læringsprogram REACT som er utviklet i England av miljøet rundt Professor Fiona Lobban. Det har gitt svært lovende resultater og skal forhåpentligvis testes ut her i Norge. Dette er et supplement til det tradisjonelle familiearbeidet, og kan også brukes som et tilbud der pasienten ikke ønsker at familien involveres i behandlingen. Gjennomføringen av programmet gir disse familiene en mulighet til å lære om psykose og håndteringen av dette på et generelt grunnlag. Videre vil vi presentere Tina Norgren med sitt e-læringsprogram for angst og depresjon. Dette har vist seg like effektivt som vanlig terapi, men mer tidsbesparende for helsevesenet – som igjen betyr at vi kan hjelpe flere.

 - Til sist vil jeg trekke frem Lex Wunderink. Jeg vet det er mange som lurer på hvor farlig det er å stå på antipsykotika over tid. Det er verd å merke seg Wunderink i denne sammenhengen. Hans gruppe er en av de få som har undersøkt langtidseffekten av antipsykotika. Funnene har vakt stor oppsikt. Det er mulig antipsykotika som langtidsbehandling kan ha større negative følger enn tidligere antatt. Vil du være oppdatert på hva som er god medisinering innen psykosefeltet, bør du få med deg dette, oppfordrer Romm.

Barndomstraumer og dissosiasjon ved psykoselidelser
En ganske ny studie har sett nærmere på forekomst av barndomstraumer og dissosiasjon hos pasienter med henholdsvis førsteepisode psykose og schizofreni, i tillegg til en kontrollgruppe uten psykotiske symptomer. Vi håper denne artikkelen også kan gi inspirasjon til å se litt nærmere på et spennende og voksende forskningsfelt.
 
Childhood trauma and dissociation in first-episode psychosis, chronic schizophrenia and community controls.
Les mer...
Nyhetsbrev
Ja takk, jeg ønsker å motta nyhetsbrev
Liste :

Aktivitetskalender
Calendar
Title and navigation
<<<juni 2018>>>
juni 2018
 mtotfls
2228293031123
2345678910
2411121314151617
2518192021222324
262526272829301
272345678
TIPS Sør-Øst | Fridtjof Nansens vei 12, inngang A , 0369 Oslo | Telefon: 22 93 10 03 | E-post: tipsso@ous-hf.no
Redaktør: Kristine Gjermundsen    Ansvarlig redaktør: Kristin Lie Romm | Publiseringsløsning levert av Digitroll