TIPS Sør Øst logo
- Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose

Barndomstraumer og dissosiasjon ved psykoselidelser
En ganske ny studie har sett nærmere på forekomst av barndomstraumer og dissosiasjon hos pasienter med henholdsvis førsteepisode psykose og schizofreni, i tillegg til en kontrollgruppe uten psykotiske symptomer. Vi håper denne artikkelen også kan gi inspirasjon til å se litt nærmere på et spennende og voksende forskningsfelt.
 
Childhood trauma and dissociation in first-episode psychosis, chronic schizophrenia and community controls.
I den kliniske hverdagen er det ikke uvanlig at man møter pasienter som både kan ha psykotiske symptomer og symptomer vi vanligvis forbinder med traumatiske erfaringer. Det har nok væ rt tendenser til, avhengig av hvilket fagmiljø man til daglig beveger seg i, at fagfolk enten har undervurdert og underestimert betydningen og forekomsten av traumerelaterte symptomer hos pasienter diagnostisert med schizofreni eller at man har gjort det omvendte; undervurdert og underestimert betydningen og forekomsten av psykosesymptomer hos pasienter diagnostisert med PTSD, dissosiative forstyrrelser eller andre traumerelaterte psykiske forstyrrelser.

Det behøver imidlertid ikke å være en motsetning mellom å ha traumerelaterte symptomer og psykosesymptomer. En ikke ubetydelig andel pasienter kan ha begge deler, og dette er det etter hvert kommet ganske mange studier som påviser. Dissosiative symptomer forbinder de fleste fagfolk med traumatiske erfaringer (samtidig er ikke forskningen entydig med tanke på å knytte dissosiative symptomer til traumer). Slike symptomer har vist seg å være så vanlige ved schizofreni at noen til og med har foreslått en dissosiativ subtype av schizofreni som en hensiktsmessig diagnostisk kategori (se Ross & Keyes (2004)
 

Den 3. - 5. juni 2015 er TIPS Sør-Øst med på å arrangere en stor konferanse om psykose og traumer
TIPS Sør-Øst | Fridtjof Nansens vei 12, inngang A , 0369 Oslo | Telefon: 22 93 10 03 | E-post: tipsso@ous-hf.no
Redaktør: Kristine Gjermundsen    Ansvarlig redaktør: Kristin Lie Romm | Publiseringsløsning levert av Digitroll