TIPS Sør Øst logo
- Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose

"Hjelp meg, det haster"! Veien inn til behandling for alvorlig psykisk syke

 
For personer med alvorlig psykisk lidelse (psykose/bipolar lidelse) er det avgjørende med rask helsehjelp. Et hovedmål i dette prosjektet er at RETT pasient får RETT behandling til RETT tid

UTFORDRING: Å bli psykotisk er noe av det mest skremmende en person kan oppleve. Sykdommen rammer ofte mennesker i tidlig voksenalder som faller ut av skole, arbeid og sosiale nettverk. Schizofreni er den mest alvorlige psykoselidelsen og koster samfunnet 5,5 milliarder i året i direkte og indirekte kostnader. Det er mer enn kreft og hjertesykdommer til sammen, og skyldes at den rammer i ung alder. Forskning viser at tidlig behandling kan gi pasienter med sykdommen arbeidsevne og mulighet til å leve fullverdige liv. I snitt tar det over et halvt år (32 uker) fra man blir syk til man får hjelp i Oslo. En av årsakene til dette er helsevesenets manglende evne til å fange opp og møte behovene til denne gruppen.

METODE: Prosjektet skal bruke tjenestedesign som metode der pasienten, og dennes reise i og opplevelse av vårt system, står i sentrum. Tjenestedesign er planlegging og organisering av mennesker, infrastruktur, kommunikasjon og materielle komponenter for å forbedre tjenestens kvalitet og samhandlingen mellom tjenestetilbyder og brukere. Brukerreiser og utforming av tjenestens kontaktpunkter er sentrale begreper.

ØNSKET RESULTAT: Sammen med tjenestedesignere fra byrået DesignIt, skal vi utvikle konsepter for pasientforløp slik at vi når målet om rett pasient til rett behandling til riktig tid. Pasienter som er henvist til Klinikk psykisk helse og avhengighet med mistanke om alvorlig psykisk lidelse, skal få en vurderingssamtale innen 48 timer. Varigheten av ubehandlet psykose skal reduseres med 50 % og det er et sentralt mål at tilfredsheten med tjenesten vi kan tilby øker både hos pasienter, hos pårørende og internt. I tillegg skal den økonomiske effekten av dette kartlegges.

 
LØSNING: Idéfasen i prosjektet «Hjelp meg, det haster» har medført nytenkning rundt hvordan vi møter nye pasienter der noen mistenker alvorlig psykisk lidelse ved å involvere brukere og pårørende i utformingen av tjenesten. Prosjektet har munnet ut i en løsning som etter planen skal implementeres ved Nydalen DPS med oppstart januar 2017.
 
  • Det er utarbeidet en tjenestegaranti som innebærer at Oslo Universitetssykehus (OUS) forplikter seg til å ta alle henvender som dreier seg om usikkerhet omkring begynnende alvorlig psykisk lidelse på alvor. Det betyr at alle tilbys en vurdering av spesialist. Om en skulle ha en opplevelse av at løftet ikke holdes, vil en tredje instans vurdere om det finnes et forbedringspotensial fra OUS sin side.
  • Det blir ett nummer inn for pasienter, pårørende og samarbeidspartnere som fastleger, kommunen etc hvor man kan få en vurdering over telefon og hjelp videre i systemet ved mistanke om alvorlig psykisk lidelse.
  • OUS vil sørge for at det er direkte kommunikasjon med Lovisenberg sykehus og Diakonhjemmet sykehus for å sikre overføring til riktig instans om noen skulle ringe feil sektor.
  • Det skal ikke gå mer enn 48 timer før man har fått beskjed om time hvis det blir vurdert til å kunne dreie seg om alvorlig psykisk lidelse. Pasienten vil få melding via telefon.
  • Der pasienten ikke ønsker å komme til sykehuset, skal det jobbes målrettet med mer ambulant virksomhet for å få til en allianse (også med pårørende) for å få vedkommende vurdert av spesialist og kunne tilby behandling.
  • Det skal opprettes en «samarbeidsplattform» med andre spesialiteter som Avhengighetsmedisin, Personlighetspsykiatri, og Barne- og ungdomspsykiatri for å sikre at pasienter der det er svært komplekse problemstillinger ikke faller «mellom to stoler»
 

                                              
Oppsøkende team                               Sømløs kommunikasjon                                                   Spesialist i frontProsjektledelse:
Prosjektet er utviklet og forankret hos TIPS Sør-Øst Finansiering : Prosjektets første del er finansiert som et DIP prosjekt som i dette tilfelle er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom Kommunal og moderniseringsdepartementet og Norsk design og arkitektursenter (DOGA). I tillegg er prosjektets etterfølgende faser støttet med midler til brukerdreven innovasjon fra Helse Sør-Øst, samt implementeringsmidler fra Helsedirektoratet.
Kontaktperson: Kristin Lie Romm

E-post: k.l.romm@medisin.uio.no
Mobil: 970 09 863

Samarbeidspartnere i prosjektet:

1. Idépoliklinikken, Oslo universitetssykehus
2. Oslo kommune, bydelene
3. Arkitektur og designhøgskolen i Oslo
4. Pasient og pårørendeorganisasjoner i psykiatrien
5. Fastleger i Oslo
6. Internasjonale samarbeidspartnere

IMPLEMENTERING OG SPREDNING: Forslag til konsepter for nye løsninger skal testes og justeres. Deretter skal løsninger for implementering velges. Nye innovasjoner skal besluttes realisert. Dokumentert nytteverdi vil kunne bidra til nasjonal implementering.


TIPS Sør-Øst | Fridtjof Nansens vei 12, inngang A , 0369 Oslo | Telefon: 22 93 10 03 | E-post: tipsso@ous-hf.no
Redaktør: Kristine Gjermundsen    Ansvarlig redaktør: Kristin Lie Romm | Publiseringsløsning levert av Digitroll