TIPS Sør Øst logo
- Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose

Hva er psykoselidelser?
Det som kjennetegner en psykose er det vi kaller en forvirringstilstand. Virkeligheten kan feiltolkes og personen kan oppleve en realitetsbrist. En person som har fått en psykoselidelse kan ha en nedsatt eller variabel evne til å regulere sine egne tanker, følelser, sansning og atferd.

Symptomene ved en psykose er ofte en blanding av  positive symptomer  som vrangforestillinger, hallusinasjoner og negative symptomer  som tilbaketrekning, manglende motivasjon, apati og affektmatthet. En person er ikke nødvendigvis psykotisk i alle situasjoner og hele tiden. Symptomene kan fluktuere i forhold til ulike stressbelastninger. Vi har mange ulike former for psykose. Dette kan for eksempel være schizofreni, vrangforestillingslidelser, schizoaffektive lidelser, stoffutløste psykoser og akutte og forbigående psykoser. 

Blant psykosene er det schizofreni som regnes som den alvorligste. For pasienter med schizofreni kan forløpet være svært forskjellig. Så mange som 25-30 % har kun en sykdomsepisode, litt under 20 % har et mer kronisk forløp. Den største gruppen (50%) ligger mellom disse to ytterpunktene. Utsiktene for en positiv sykdomsutvikling øker jo tidligere man kommer til med optimal behandling.

Hva er årsaken til psykoser?  
Vi vet ikke den eksakte årsaken til at noen personer får en psykoselidelse. Sannsynligvis er årsaksbildet svært sammensatt. De fleste tenker seg at de ulike psykosene best kan forklares ut fra en stress-sårbarhetsmodell.  Ut fra denne tenker en seg at vi alle er født med en sårbarhet for psykosesymptomer. Denne medfødte sårbarheten kan involvere genetikk, virusinfeksjoner i svangerskapet, fødselskomplikasjoner, næringsmangel osv. Opplever personen mye stress som for eksempel psykiske og fysiske belastninger, tap og separasjonsopplevelser, konflikter og krenket selvfølelse kan en tenke seg at stressbelastningen blir så stor at symptomer på psykose oppstår. Det er viktig å være oppmerksom på at vi alle opplever stress forskjellig. Det en person opplever som stress trenger ikke å innebære en stressreaksjon for en annen og omvendt.  

TIPS Sør-Øst | Fridtjof Nansens vei 12, inngang A , 0369 Oslo | Telefon: 22 93 10 03 | E-post: tipsso@ous-hf.no
Redaktør: Kristine Gjermundsen    Ansvarlig redaktør: Kristin Lie Romm | Publiseringsløsning levert av Digitroll