TIPS Sør Øst logo
- Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose

Om TIPS Sør-Øst
Kompetansetjenesten ble opprettet i januar 2006 og er organisert under Oslo universitetssykehus, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Avdeling for forskning og undervisning.
 
TIPS Sør-Øst forholder seg til Helse Sør-Østs Retningslinjer for regionale kompetansetjenester. Vårt mål er at helseforetakene i Helse Sør-Øst skal tilby den beste behandling, i alle tjenesteledd, for personer med psykose eller mulig psykoseutvikling. Vi vet at tidlig oppdagelse av psykose og god, kunnskapsbasert utredning og behandling har avgjørende betydning for livene til pasientene og familiene deres

TIPS Sør-Øst arbeider etter en TIPS nettverksmodell som grunnlag for å jobbe kunnskapsbasert med tidlig intervensjon og psykose. Alle som skal bygge opp tidlig intervensjonstjenester, og et optimalt tilbud til pasienter med psykoselidelser, kan få hjelp fra oss.
 
Vi ønsker at du som er leder eller fagperson skal gi et godt og faglig tilbud basert på nyere kunnskap til dine pasienter. Vi vil bidra til dette gjennom å binde sammen klinisk erfaring, brukerkunnskap og forskning. Anbefalte, kunnskapsbaserte retningslinjer for for utredning, behandling og oppfølging av psykosetilstander ligger til grunn for vår virksomhet.
TIPS Sør-Øst skal være en brobygger mellom forsknings- og praksisfeltet!

Kompetanseoppbygging og implementering av kunnskapsbasert praksis er avhengig av gode strukturer og forankring på ledelses- og systemnivå. Ved å ansette TIPS konsulenter i helseforetakene, og å innføre ulike lokale varianter av TIPS modellen, er forutsetningene til stede for å lykkes med dette. Modellen er en del av vår implementeringsstrategi. TIPS konsulentene er kompetansesenterets forlengede arm ut i lokale klinikker, og deres primære oppgave er å bygge nettverk lokalt med TIPS kontakter. Lavterskeltilbud og tidlig intervensjonsstrategier ivaretatt av for eksempel TIPS team er å anbefale.


TIPS Sør-Øst | Fridtjof Nansens vei 12, inngang A , 0369 Oslo | Telefon: 22 93 10 03 | E-post: tipsso@ous-hf.no
Redaktør: Kristine Gjermundsen    Ansvarlig redaktør: Kristin Lie Romm | Publiseringsløsning levert av Digitroll