TIPS Sør Øst logo
- Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose

TIPS Team
Et TIPS team kan ha ulike funksjoner avhengig av hva som er mest hensiktsmessig på det gitte helseforetaket. Flere forhold spiller inn når man skal bestemme hva slags oppgaver et TIPS team skal ha, blant annet hvor i helsetjensten man befinner seg; primær- eller spesialisthelsetjeneste. Likeledes spiller geografi og størrelse på opptaksområde inn.
 
Her beskrives noen ulike måter å tenke TIPS team på. TIPS Sør-Øst anbefaler at et TIPS team tilbyr tjenester uten henvisningplikt.
TIPS Asker og Bærum : Det optimale TIPS tilbudet i Helse Sør-Øst? Les om dette tilbudet i Tidsskrift for den norske legeforening

TIPS Sykehuset Østfold: TIPS teamet som rådgivende instans: Les om organisering og TIPS teamets funksjon ved Sykeshuset Østfold i NyhetsTIPS

TOPS Haukeland universitetssjukehus: Lavterskeltilbud og oppdagerteam som hjelper pasienter til riktig behandling på riktig sted, raskt

TIPS Stavanger Universitetssjukehus: Høy kompetanse på hvordan drive opplysningsarbeid og kampanjer ut til befolkningen for å oppdage tidlig

TIPS Vestfold: Oppdaglesesteam med TIPS telefon og lavterskeltilbud. TIPS Vestfold har erfaring med opplysningsarbeid ut mot skoler og befolkning, driver egen Facebook side og er nå i gang med å lage kampanjefilm

TIPS Sykehuset Innlandet: Har også egen TIPS telefon og er et lavterskeltilbud for personer med førstegangspsykose.
TIPS Sør-Øst | Fridtjof Nansens vei 12, inngang A , 0369 Oslo | Telefon: 22 93 10 03 | E-post: tipsso@ous-hf.no
Redaktør: Kristine Gjermundsen    Ansvarlig redaktør: Kristin Lie Romm | Publiseringsløsning levert av Digitroll