TIPS Sør Øst logo
- Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose

Strategi for 2016 - 2019
OVERORDNEDE MÅL: Overordnet mål er implementering av kunnskapsbasert praksis for å fremme oppdagelse, god behandling og oppfølging av pasienter med førstegangspsykose og deres pårørende. Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser (2013) ligger til grunn for våre satsningsområder.

I tillegg støtter vi oss på NICE sine retningslinjer for barne- og ungdomsfeltet: Psychosis and schizophrenia in children and young people: recognition and management (2013).

En ledelsesforankret og integrert, systemisk tenkning er en forutsetning for å implementere ny praksis, og for å ivareta kompetansen. Ved bruk av ressurser inn mot enheter i helseforetakene, legger vi stor vekt på hvilke forutsetninger som er til stede for en vellykket implementering av eventuelle kompetansehevende tiltak. 

Strategien er rettet mot nyoppstått psykose i alle aldersgrupper, men hovedgruppen av pasienter vil ofte ligge i aldersgruppen 15 – 25 år.

 
STRATEGISKE TILTAK: TIPS Sør-Øst skal være en brobygger mellom forsknings- og praksisfeltet. Vi ønsker at økt kompetanse synliggjøres gjennom systematisk kunnskapsgenerering og endret praksis i klinikkene. Dette fordrer at vi er i en kontinuerlig prosess for å frambringe og formidle kunnskap om vårt fagområde.
 
Vi skal også ha kunnskap om tjenesteapparatet og organiseringen av helsetjenestene som er relevant for kvalitetsforbedrende tiltak på systemnivå. Vårt arbeid krever at vi kontinuerlig kartlegger praksisfeltets behov. Dialog er helt sentralt og det er viktig å skape en balanse mellom ivaretakelse og endring av praksis.
 
Strategiske satsningsområder for måloppnåelse er bygget på fire grunnpilarer: Brukersamarbeid, forskning, fagutvikling og kommunikasjon og formidling.

BRUKERSAMARBEID – forutsetningen for å lykkes: Vi skal involvere brukere i alle våre satsningsområder. Det betyr at pasienter og deres pårørende skal være involvert i utviklingen av alle tiltak for måloppnåelse innen forskning, fagutvikling og formidling. Helsepersonell i alle ledd i psykisk helsevern defineres også som våre brukere i denne sammenhengen.

FORSKNING - drivstoffet:
Det skal initieres nye, klinikknære, eksternfinansierte forskningsprosjekter. Viktige forskningsspørsmål vil være blant annet hvordan evidens best mulig kan overføres til klinikk i samarbeid med praksisfeltet, og på hvilken måte teknologisk støtte kan bidra til dette innen helsetjenestene. Samarbeid med relevante forskningsmiljøer i inn- og utland er viktig.

Kompetansetjenesten skal samarbeide med Psykologisk institutt og Det medisinske fakultetet ved UiO og eventuelle andre forskningsmiljøer ved behov. Veiledning av master- og PhD kandidater er sentrale oppgaver relatert til forskningsutvikling.

FAGUTVIKLING – prototyper og produkter
Systemutvikling: Design og innovasjon av tjenester for psykosepasienter og deres pårørende i hele helsetjenesten.
Utvikling av nye kurs i samarbeid med forskning og klinikk.
E- læringskurs.
Bidra til utvikling av fagstoff til høgskole/ universitet i samarbeid med interne og eksterne partnere.
Bidra til å løfte problemstillinger rundt komorbiditet og differensialdiagnostikk opp mot andre psykiske lidelser; depresjon, angst, rus, traume, personlighetspsykiatri og autismespekter.
Løpende evaluering av undervisning, fagutvikling og forskning
 

TIPS Sør-Øst | Fridtjof Nansens vei 12, inngang A , 0369 Oslo | Telefon: 22 93 10 03 | E-post: tipsso@ous-hf.no
Redaktør: Kristine Gjermundsen    Ansvarlig redaktør: Kristin Lie Romm | Publiseringsløsning levert av Digitroll